Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" S.A.

RK 03/2018 - Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, dostawę i zainstalowanie dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych z demontażem istniejącego dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku studiów radiowych Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SA przy ul. Radiowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie nr 528070-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
Nazwa projektu lub programu: nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: brak

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach  Radio Kielce  SA., ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041/368-12-00, faks 41 344 65 44 
Adres strony internetowej (URL): www.radio kielce.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Radio Publiczne , Spółka Akcyjna 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): tak
zamowienia-publiczne-,123.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak 
zamowienia-publiczne-,123.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
Elektronicznie: nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak 
Inny sposób: Oferty w niniejszym postępowaniu należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
Adres: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach  Radio Kielce  SA., ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce, pok. 302
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie.  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zaprojektowanie,  dostawa i zainstalowanie  dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych z demontażem istniejącego dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku  studiów radiowych  Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio Kielce SA przy ul. Radiowej w Kielcach
Numer referencyjny: RK 03/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: robota budowlana
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest :
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy szybu windy wraz z wymaganą dokumentacją niezbędną do realizacji dostawy i montażu windy;
2. Uzyskanie wszystkich prawem przewidzianych decyzji, opinii ,uzgodnień i pozwoleń oraz prawomocnej decyzji Pozwolenia na Budowę
3. Demontaż obecnie eksploatowanego dźwigu  o napędzie śrubowym wraz z szybem stalowo -szklanym, jego utylizację i złomowanie. 
4. Dostawę, montaż nowego urządzenia wraz z konstrukcją szybu, dokumentacją oraz badaniem UDT

II.5) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

Dodatkowe kody CPV: 
45313100-5 - Instalowanie windy
51511100-8 - Usługi instalowania urządzeń wyciągowych,
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Cztery miesiące od daty podpisania umowy.

II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1) Formularz ofertowy 
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego przedłożyć następujące dokumenty innego podmiotu: 
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej -odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126). Inne wymagane dokumenty: 1. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postepowaniu. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno być złożone wraz z ofertą. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponowała niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku w Formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich wykonawców występujących wspólnie ponadto wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się to każdy z nich składa oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia .
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu : nie dotyczy.
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

cena - z wagą 80% 
roczny koszt konserwacji - z wagą 15%
gwarancja -  z wagą 5%
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne ; nie dotyczy

IV.4) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.5.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.5.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
 
Data: 23/03/2018, godzina: 10:00,
 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Oferty należy sporządzić w języku polskim.

IV.5.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.5.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.5.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie 
IV.5.6) Informacje dodatkowe: brak

Nazwa RozmiarData
Elewacja południowa.pdf23 KB2018-03-07
Formularz ofertowy.doc59 KB2018-03-07
Mapa zasadnicza.pdf4838 KB2018-03-07
Oświadczenie o spełnieniu warunków ud51 KB2018-03-07
PROGRAM F-U.pdf184 KB2018-03-07
Radio Kielce.jpg49 KB2018-03-07
SIWZ.pdf313 KB2018-03-07
Wzór umowy .pdf185 KB2018-03-07
Wprowadzil: Admin Admin 2018-03-07 13:54:15
Zmienil: Admin Admin 2018-03-07 13:57:11
Zatwierdzil: Admin Admin 2018-03-07 13:57:57
Przeczytano: 39 razy.
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce S.A.ul. Radiowa 4, 25-317 Kielcetel: 41 363 05 00
Strona główna    Biuletyn Informacji Publicznej    Spółka    Ogłoszenia Spółki    Władze    Zamówienia Publiczne    Akty Prawne    Radio Kielce S.A.