Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" S.A.

Walne Zgromadzenie

(Wersja opublikowana)
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w okresie sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek reprezentanta Skarbu Państwa w Spółce.
Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
-         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników za rok obrotowy
-         powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat
-        udzielenie pokwitowania władzom Spółki, w uzgodnieniu z wykonania przez nie obowiązków
-         zmiana statutu spółki, w uzgodnieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji
-         podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru

Wprowadzil: Admin Admin 2017-02-07 10:50:22
Zmienil: Admin Admin 2017-02-07 10:51:31
Zatwierdzil: Admin Admin 2017-02-07 10:51:39
Przeczytano: 796 razy.
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce S.A.ul. Radiowa 4, 25-317 Kielcetel: 41 363 05 00
Strona główna    Biuletyn Informacji Publicznej    Spółka    Ogłoszenia Spółki    Władze    Zamówienia Publiczne    Akty Prawne    Radio Kielce S.A.