Szukaj   Wyczyść

Informacja o Spółce

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach ?Radio Kielce? S.A.

ul. Radiowa 4

25-317 Kielce

tel. 41/368 12 00

fax 41/344 65 44

e-mail: sekretariat@radio.kielce.pl

Internet: radio.kielce.pl

 

Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000124925 o kapitale zakładowym 823 300 PLN

 

NIP: 657-02-35-795   REGON: 290396875

 

forma prawna

 

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach ?Radio Kielce? Spółka Akcyjna jest jednoosobową Spółką Akcyjną Skarbu Państwa zawiązaną z części mienia państwowego jednostki organizacyjnej Polskie Radio i Telewizja aktem notarialnym repertorium A Nr 1936/93 z dnia 16 września 1993 r. Akt notarialny sporządzony został w Ministerstwie Finansów przez notariusza Panią Zofię Krysik.

 

sąd rejestrowy

 

Sądem Rejestrowym jest dla ?Radia Kielce? S.A. Sąd Rejonowy w Kielcach ? X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka uzyskała osobowość prawną w dniu 30 września 1993 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000124925 z dnia 29 lipca 2002 r.

 

czas i obszar działania

 

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach ?Radio Kielce? S.A. zostało powołane na czas nieokreślony, działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawami prawnymi działania są:

- ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji z późniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych z późniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych z późniejszymi zmianami

- statut Spółki.

 

 

przedmiot działalności

1)  60.10.Z -  nadawanie programów radiofonicznych,

2)  59.20.Z ? działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

        3)  73.11.Z -  działalność agencji reklamowych,  
      4)  73.12.A -  pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i    telewizji,

        5)  73.12.C ?  pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 

6)  73.20.Z   - badanie rynku i opinii publicznej,

7)  61.30.Z   - działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,

8)  85.59.B   - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
9)  88.99.Z   - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

10) 91.01.B  - działalność archiwów,

11) 93.29.Z  - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

12) 58.11.Z  - wydawanie książek,

13) 58.14.Z  - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

14) 58.19.Z  - pozostała działalność wydawnicza,

15) 63.11.Z  - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

16) 63.12.Z  - działalność portali internetowych,

17) 72.19.Z  - badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.                       ,

18) 47.91.Z  - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

19) 47.99.Z  - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

20) 68.20.Z ? wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.  

Wytworzył/Wprowadził: Admin Admin 2012-10-16 14:29:10
Opublikował: Admin Admin 2012-10-16 14:29:26

Zmienił: Admin Admin 2012-10-16 14:29:10
Opublikował: Admin Admin 2012-10-16 14:29:26

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij