Szukaj   Wyczyść

Informacja o treści złożonych ofert

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, RK 02/2020. Nazwa zadania:świadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SA .

Namocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) Zamawiający informuje, co następuje:

Kwota,jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

719 550,00 złbrutto.

W terminie do dnia 2020-06-15 złożono jedną ofertę:

EmitelS.A., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Zadanienr 1

Cena netto za jeden miesiąc świadczonej usługi – 43 104,25 zł

Cena brutto za jeden miesiąc świadczonej usługi – 53 018,23 zł

Reakcja serwisu -  2 godziny

 

Zadanienr 2

 

Cena netto za jeden miesiąc świadczonej usługi – 5 080,15 zł

Cena brutto za jeden miesiąc świadczonej usługi – 6 248,58 zł

Reakcja serwisu -  2 godziny

Wykonawcaw terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wytworzył: Admin Admin 2020-06-15 12:44:50
Wprowadził: Admin Admin 2020-06-15 12:44:50
Opublikował: Admin Admin 2020-06-15 12:48:28

Zmienił: Admin Admin 2020-06-15 12:47:22
Opublikował: Admin Admin 2020-06-15 12:48:28

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij