Szukaj   Wyczyść

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie nr  548272-N-2020 z dnia 2020-06-05 r.

Zamieszczanieogłoszenia:obowiązkowe

Ogłoszeniedotyczy:zamówienia publicznego

Zamówieniedotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Nazwaprojektu lub programu: nie

Ozamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjniejednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodowąintegrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanieprzeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanieprzeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzeniepostępowania: nie

Informacjena temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzeniepostępowania: nie

Postępowaniejest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowaniejest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich UniiEuropejskiej: nie

Wprzypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państwczłonkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówieńpublicznych:
Informacje dodatkowe: bra
 

I. 1)NAZWA I ADRES:

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach  Radio Kielce SA., ul.Radiowa 4, 25-317 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041/368-12-00, faks 41 34465 44

Adresstrony internetowej (URL): www.radio kielce.pl

I. 2)RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Radio Publiczne , Spółka Akcyjna

I.3)WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

I.4)KOMUNIKACJA:

Nieograniczony,pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać podadresem (URL):tak

http://bip.radio.kielce.com.pl/zamowienia-publiczne-,123.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacjaistotnych warunków zamówienia: tak

http://bip.radio.kielce.com.pl/zamowienia-publiczne-,123.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacjimożna uzyskać pod adresem: nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
Elektronicznie: nie

Dopuszczonejest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny sposób:nie

Wymaganejest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny sposób:tak

Innysposób: Oferty w niniejszym postępowaniu należy złożyć w formie pisemnej podrygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postacielektronicznej.

Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, PolskieRadio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce  SA
., ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce,pok. 302
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lubformatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie.  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatnydostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługstałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego  Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni wKielcach Radio Kielce SA .

Numerreferencyjny: RK02/2020

Przedwszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialogtechniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3)Informacja o możliwości składania ofert częściowych - Zamawiającydopuszcza możliwości składania ofert częściowych - na poszczególne zadania.
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj iilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania iwymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określeniezapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotemzamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest świadczenie usługstałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego  Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni wKielcach „Radio Kielce” SA. Zamówienie podzielone jest na 2 części (zadania):

Część (zadanie) I - świadczenieusług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego  Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni wKielcach „Radio Kielce” SA z obiektu nadawczego: RTCN Kielce / Święty Krzyż, długość geograficzna: 21E03'02",szerokość geograficzna: 50N51'39", wysokość zawieszenia anteny npt  105 m, polaryzacja anteny V, moc ERP max 120kW, częstotliwość 101,4 MHz

Część (zadanie) II-świadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego  Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni wKielcach „Radio Kielce” SA z obiektu nadawczego: SLR  Kielce / ul. Targowa 18,długość geograficzna: 20E36'03"szerokośćgeograficzna: 50N52'35", wysokość zawieszenia anteny npt 89 m,polaryzacja anteny V, moc ERP max 0,25 kW, częstotliwość 90,4 MHz

Szczegółowyopis przedmiotu zamówienia - dotyczy części I i II zamówienia:

A.Świadczenie usług stałego rozpowszechniania programu radiowego  Zamawiającego, przez 24 godziny na dobę, 7dni w tygodniu, przez okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. poprzez nadajniki UKF z dwóch obiektów nadawczychEmiTel:

-  RTCN Kielce / Święty Krzyż, długośćgeograficzna:21E03'02", szerokośćgeograficzna: 50N51'39"

wysokośćzawieszenia anteny npt  105 m,polaryzacja anteny V, moc ERP max 120 kW, częstotliwość 101,4 MHz, decyzjaKRRiTV nr 5/2003

-  SLR Kielce / ul. Targowa 18, długośćgeograficzna: 20E36'03"szerokość geograficzna: 50N52'35"

wysokośćzawieszenia anteny npt 89 m, polaryzacja anteny V, moc ERP max 0,25 kW,częstotliwość 90,4 MHz, decyzja KRRiTV nr 75/2005

UWAGA! W obiektach nadawczych których właścicielemjest  EmiTel SA z siedzibą w Warszawie, świadczenie usług emisji przez operatorów innych niż  EmiTelSA może się odbywać na bazie „Oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym…” zatwierdzonej przezUrząd KomunikacjiElektronicznej.

Przy realizacji usług emisji Wykonawca winienspełniać następujące warunki:

A.1. Emisja sygnałów programuZamawiającego powinna być zgodna z parametrami zawartymi w odpowiednichdecyzjach KRRiTV lub UKE.

A.2. Rezerwowanie pracy  nadajnika na Św. Krzyżu  poprzez system n +1 bądź poprzez inny system rezerwowania zapewniający nominalną moc promieniowaną  zgodnie z decyzją rezerwacji częstotliwości.

A.3. Wykonawca do realizacjiusług będących przedmiotem postępowania wykorzysta sprzęt, posiadający stosownecertyfikaty i homologacje, który został oficjalnie dopuszczony do użytku naterenie RP.

A.4. Zagwarantowanie emisji znadajników Wykonawcy z maksymalnymi mocami promieniowanymi ERPmax dopuszczonymiw decyzjach KRRiT, poprzez odpowiednie dopasowanie mocy wyjściowych nadajników,doprowadzonych do sumatora (ZFR).

A.5. Zapewnienie na obiektach nadawczychkoderów RDS oraz procesorów dźwięku umożliwiających kontrolę i ewentualneograniczanie poziomu mocy sygnału MPX do wartości zgodnej ze  stanowiskiemPrezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące wprowadzenia nowego warunkuwykorzystywania częstotliwości.

A.6. Posiadanie przezWykonawcę i zapewnienie Zamawiającemu dostępu do systemu zdalnego nadzorunadajników. Minimalne warunki, jakie system ten winien spełniać są następujące:

a. Interfejs użytkownikaumożliwiający stały dostęp do danych zarejestrowanych w systemie nadzorunadajników.

b. Rejestracja co najmniejtakich parametrów, jak:

- obecność sygnałumodulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na wyjściu nadajnikadla nadajników sterowanych sygnałem AES/EBU, oraz obecność sygnałumodulacyjnego kanału lewego i prawego, każdego z osobna, na wejściu i wyjściudla pozostałych nadajników;

- poziom mocy wyjściowejnadajnika podstawowego i rezerwowego, przy rejestrowaniu przez system nadzoruspadku mocy o 1 dB, 3 dB i 20 dB względem poziomu nominalnego;

- obecność sygnału RDS wsygnale w.cz. na wyjściu nadajnika;

- informacja o rezerwowaniu pracynadajnika podstawowego poprzez nadajnik rezerwowy.

A.7. Wykonawca zaplanuje niewięcej, niż dwie przerwy konserwacyjne na jednym obiekcie nadawczym w ciąguroku i z wyprzedzeniem poinformuje Zamawiającego o rocznym planie przerw.

B. Świadczenie usług stałego dosyłusygnałów modulacyjnych programu radiowego Radia Kielce oraz transmisji danychna potrzeby tzw. dynamicznego RDS, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,przez okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. do nadajników UKFmieszczących się w dwóch obiektach nadawczych EmiTel:

-  RTCN Kielce / Święty Krzyż, długośćgeograficzna:21E03'02", szerokośćgeograficzna: 50N51'39"

-  SLR Kielce / ul. Targowa 18, długośćgeograficzna: 20E36'03"szerokość geograficzna: 50N52'35"

Wymaganeparametry łącza:

B.1.Łącze typu punkt-punkt jednokierunkowe (z siedziby Zamawiającego do nadajnika wobiekcie)

B.2.Parametry techniczne łącza telekomunikacyjnego do dosyłu Sygnałów:

- kanał cyfrowy VPN 3Mbit/s w technologii IP 

- dostępność 98,8 %.

B.3.Po stronie Zamawiającego sygnał audio dostępny jest w postaci analogowej,stereo (kanał lewy i kanał prawy), o nominalnym poziomie wyjściowym audio +6dBm(1,55Vrms/600Ω), wyjście symetryczne (transformatorowe) lub AES/EBU / EBU Tech3250 – 1992/

B.4.Po stronie nadajnika urządzenia dekodujące powinny dostarczyć sygnał analogowy(kanał lewy i kanał prawy) o nominalnym poziomie wyjściowym audio +6dBm(1,55Vrms/600Ω), wyjście sygnału powinno być symetryczne (najlepiejtransformatorowe),

B.5.Pasmo przenoszenia sygnału audio na drodze od siedziby Zamawiającego donadajnika: 30Hz – 15kHz, z tolerancją +0,5; -1 dB względem poziomu sygnału o częstotliwości1 kHz.

B.6.Tłumienie przesłuchu międzykanałowego winno być większe lub równe 60 dB

B.7.Transmisja bez kompresji audio - PCM.

B.8.Częstotliwość próbkowania – dostosowana do obowiązującego standardu w studiuZamawiającego

B.9.Rozdzielczość 16 bitów

B.10.FEC 50%

B.11. Kanał dla transmisjidanych dodatkowych standardu RS 232 z szybkością 9 600 bit/s do dosyłu danychdo kodera RDS.

B.12. Wykonawca zapewnialternatywny dosył modulacji na Św. Krzyż przez Internet. Zamawiający wskażeadres IP z którego będą pobierane dane na potrzeby tego dosyłu.

II.5)Główny kod CPV: 64228200-2.

Dodatkowekody CPV:brak

II.6)Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje owartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:PLN

(w przypadkuumów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowitamaksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznegosystemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8)Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny systemzakupów:

01.07.2020r. – 30.06.2021 r.

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1)Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, oile wynika to z odrębnych przepisów

Określeniewarunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniająwarunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzeniaokreślonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocenaspełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadziespełnia/nie spełnia.

III.1.2)Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określeniewarunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniająwarunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnianiawarunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/niespełnia.

III.1.3)Zdolność techniczna lub zawodowa

Określeniewarunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniająwarunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełnianiawarunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/niespełnia.

Informacjedodatkowe:

III.2)PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1)Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3)WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻENIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZSPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenieo niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4)WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)          Formularz ofertowy

2)         Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniuwarunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnionei podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzeniespełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

3)         Opłacona polisa, a w przypadku jejbraku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia

4)         Dokumentpotwierdzający wpis wykonawcy do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,zgodnie z art. 10 i 11 ustawy - Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.(Dz. U. z 2014, poz. 243 ze zm.)    

III.5)WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1)W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie

III.6)WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7)INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wprzypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotówna zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającegoprzedłożyć następujące dokumenty innego podmiotu:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji odziałalności gospodarczej -odpis z właściwego rejestru lub z centralnejewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Dokumenty podmiotów zagranicznych:1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,zamiast dokumentów– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznelub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłattych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnościuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminuskładania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lubmiejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww.dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczeniewykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejscezamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadkuwątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający możezwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, którejdokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tegodokumentu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy wpostępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126). Inne wymaganedokumenty: 1. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonejza zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli z uzasadnionych przyczynwykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lubekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który wwystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającegowarunku udziału w postepowaniu. Wykonawca może polegać na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innychpodmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkówprawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, żerealizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów wszczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązaniewinno być złożone wraz z ofertą. W celu oceny, czy wykonawca polegając nazdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22austawy będzie dysponowała niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającymnależyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączącywykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakresdostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobówinnego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuw Formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich wykonawców występującychwspólnie ponadto wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy przedłożyćpełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przeznotariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie zpełnomocnikiem. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się to każdy z nich składaoświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające spełnianie warunkówudziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którymkażdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu orazbrak podstaw do wykluczenia .

SEKCJAIV: PROCEDURA

IV.1)OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lubdołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem ofertyzasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziałuw postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwoinnowacyjne)

Liczbawykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: niedotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetargnieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcjielektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające zopisu przedmiotu zamówienia: nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria:

1)         cena - z wagą 85 %.

2)         czas reakcji serwisu na przerwę wemisji programu - z wagą 15%

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetargnieograniczony): tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwoinnowacyjne ; nie dotyczy

IV.4)ZMIANA UMOWY

Przewidujesię istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.5)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.5.1)Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

IV.5.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 Data: 15/06/2020,godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzieleniazamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje zogłoszeniem): nie

Wskazaćpowody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski odopuszczenie do udziału w postępowaniu: Oferty należy sporządzić w językupolskim.

IV.5.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznegoterminu składania ofert)
IV.5.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, wprzypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej orazniepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwaczłonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały byćprzeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.5.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub pracerozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lubczęści zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie
IV.5.6) Informacje dodatkowe: brak


2020-06-05 17:09
62 KB
2020-06-05 17:10
270 KB
2020-06-05 17:10
353 KB

Wytworzył: Admin Admin 2020-06-05 17:08:00
Wprowadził: Admin Admin 2020-06-05 17:08:00
Opublikował: Admin Admin 2020-06-05 17:10:47

Zmienił: Admin Admin 2020-06-05 17:08:00
Opublikował: Admin Admin 2020-06-05 17:10:47

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij