Szukaj   Wyczyść

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RK 02/2020.Nazwa zadania: świadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programuradiowego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SA

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówieńpublicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano dorealizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Emitel S.A.,ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych specyfikacji istotnychwarunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnieze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę :

---------------------------------------------------------------------------

Emitel S.A.,ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiającyinformuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadniwykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiającyinformuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkichformalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionymwykonawcą.


Wytworzył: Admin Admin 2020-06-16 14:51:35
Wprowadził: Admin Admin 2020-06-16 14:51:35
Opublikował: Admin Admin 2020-06-16 14:52:08

Zmienił: Admin Admin 2020-06-16 14:51:35
Opublikował: Admin Admin 2020-06-16 14:52:08

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij