Szukaj   Wyczyść

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w okresie sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek reprezentanta Skarbu Państwa w Spółce.
Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
-         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników za rok obrotowy
-         powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat
-        udzielenie pokwitowania władzom Spółki, w uzgodnieniu z wykonania przez nie obowiązków
-         zmiana statutu spółki, w uzgodnieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji
-         podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru

Wytworzył/Wprowadził: Admin Admin 2017-02-07 10:50:22
Opublikował: Admin Admin 2017-02-07 10:51:39

Zmienił: Admin Admin 2017-02-07 10:51:31
Opublikował: Admin Admin 2017-02-07 10:51:39

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij